अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: झष. Page 1

1 झष (पुं)

पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः
वारिवर्गः 1.10.17.1.2
अर्थः - मत्स्यः


2 झष (पुं)

क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घातः पोताधानमथो झषाः
वारिवर्गः 1.10.19.1.3
अर्थः - मत्स्यविशेषः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue