अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: तमोपह. Page 1

1 तमोपह (पुं)

व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्रेऽप्यग्नीन्द्वर्कास्तमोपहाः
नानार्थवर्गः 3.3.239.2.2
अर्थः - अग्निः


2 तमोपह (पुं)

व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्रेऽप्यग्नीन्द्वर्कास्तमोपहाः
नानार्थवर्गः 3.3.239.2.2
अर्थः - चन्द्रः


3 तमोपह (पुं)

व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्रेऽप्यग्नीन्द्वर्कास्तमोपहाः
नानार्थवर्गः 3.3.239.2.2
अर्थः - सूर्यः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue