अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: तुङ्ग. Page 1

1 तुङ्ग (पुं)

पुन्नागे पुरुषस्तुङ्गः केसरो देववल्लभः
वनौषधिवर्गः 2.4.25.2.3
अर्थः - पुन्नागः


2 तुङ्ग (वि)

उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छ्रितास्तुङ्गेऽथ वामने
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.70.1.6
अर्थः - उन्नतः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue