अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: तूलि. Page 1

1 तूलि (स्त्री)

तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः
नानार्थवर्गः 3.3.206.5.1
अर्थः - चित्रोपकरणशलाका


2 तूलि (स्त्री)

तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः
नानार्थवर्गः 3.3.206.5.1
अर्थः - शय्या


3 तूलि (स्त्री)

तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः
नानार्थवर्गः 3.3.206.5.1
अर्थः - तूलम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue