अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: दमूनस्. Page 1

1 दमूनस् (पुं)

सप्तार्चिर्दमुनाः शुक्रश्चित्रभानुर्विभावसुः
स्वर्गवर्गः 1.1.56.1.2.2
अर्थः - अग्निः
fire
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue