अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: दाव. Page 1

1 दाव (पुं)

क्षारो रक्षा च दावस्तु दवो वनहुताशनः
स्वर्गवर्गः 1.1.57.4.3
अर्थः - वनवह्निः
forest fire


2 दाव (पुं)

दवदावौ वनारण्यवह्नी जन्महरौ भवौ
नानार्थवर्गः 3.3.206.7.2
अर्थः - वनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue