अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: दिवाकीर्ति. Page 1

1 दिवाकीर्ति (पुं)

क्षुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितान्तावसायिनः
शूद्रवर्गः 2.10.10.1.3
अर्थः - क्षुरिः


2 दिवाकीर्ति (पुं)

चण्डालप्लवमातङ्गदिवाकीर्तिजनङ्गमाः
शूद्रवर्गः 2.10.19.2.4
अर्थः - चण्डालः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue