अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: दुर्ग. Page 1

1 दुर्ग (नपुं)

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.6
अर्थः - पर्वतादयः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue