अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: दृष्टान्त. Page 1

1 दृष्टान्त (पुं)

व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिदर्शने
नानार्थवर्गः 3.3.62.2.2
अर्थः - शास्त्रम्


2 दृष्टान्त (पुं)

व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिदर्शने
नानार्थवर्गः 3.3.62.2.2
अर्थः - निदर्शनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue