अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: देवन. Page 1

1 देवन (पुं)

पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते
शूद्रवर्गः 2.10.45.1.4
अर्थः - अक्षः


2 देवन (नपुं)

अवकाशे स्थितौ स्थानं क्रीडादावपि देवनम्
नानार्थवर्गः 3.3.117.2.2
अर्थः - क्रीडा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue