अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: द्वैध. Page 1

1 द्वैध (नपुं)

सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.2.5
अर्थः - राज्यगुणः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue