अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: ध्वाङ्क्ष. Page 1

1 ध्वाङ्क्ष (पुं)

ध्वाङ्क्षात्मघोषपरभृद्बलिभुग्वायसा अपि
सिंहादिवर्गः 2.5.20.2.1
अर्थः - काकः


2 ध्वाङ्क्ष (पुं)

काकमत्स्यात्खगौ ध्वाङ्क्षौ कक्षौ च तृणवीरुधौ
नानार्थवर्गः 3.3.220.1.1
अर्थः - मत्स्यात्खगः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue