अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: निशित. Page 1

1 निशित (वि)

रुग्णं भुग्नेऽथ निशितक्ष्णुतशातानि तेजिते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.91.1.3
अर्थः - शाणादिना तीक्ष्णीकृतम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue