अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: निष्कुह. Page 1

1 निष्कुह (पुं)

निष्कुहः कोटरं वा ना वल्लरिर्मञ्जरिः स्त्रियौ
वनौषधिवर्गः 2.4.13.2.1
अर्थः - वृक्षादिरन्ध्रः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue