अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: नीलकण्ठ. Page 1

1 नीलकण्ठ (पुं)

मयूरो बर्हिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्
सिंहादिवर्गः 2.5.30.1.4
अर्थः - मयूरः


2 नीलकण्ठ (पुं)

पटुर्द्वौ वाच्यलिङ्गौ च नीलकण्ठः शिवेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.40.1.2
अर्थः - शिवः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue