अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: न्यञ्च्. Page 1

1 न्यञ्च् (वि)

न्यङ्नीचखर्वह्रस्वाः स्युरवाग्रेऽवनतानते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.70.2.1
अर्थः - ह्रस्वः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue