अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पत्नी. Page 1

1 पत्नी (स्त्री)

पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया सहधर्मिणी
मनुष्यवर्गः 2.6.5.2.1
अर्थः - पत्नी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue