अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रतिमान. Page 1

1 प्रतिमान (नपुं)

अधः कुम्भस्य वाहित्थं प्रतिमानमधोऽस्य यत्
क्षत्रियवर्गः 2.8.39.1.2
अर्थः - वाहित्थाधोभागदन्तमध्यम्


2 प्रतिमान (नपुं)

प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया
शूद्रवर्गः 2.10.35.2.1
अर्थः - प्रतिमा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue