अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रवर्ह. Page 1

1 प्रवर्ह (वि)

मुख्यवर्यवरेण्याश्च प्रवर्होऽनवरार्ध्यवत्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.57.2.4
अर्थः - श्रेष्ठम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue