अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रसन्ना. Page 1

1 प्रसन्ना (स्त्री)

गन्धोत्तमाप्रसन्नेराकादम्बर्यः परिस्रुता
शूद्रवर्गः 2.10.39.2.2
अर्थः - सुरा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue