अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रांशु. Page 1

1 प्रांशु (वि)

उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छ्रितास्तुङ्गेऽथ वामने
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.70.1.2
अर्थः - उन्नतः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue