अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्राग्रहर. Page 1

1 प्राग्रहर (वि)

परार्ध्याग्रप्राग्रहरप्राग्र्याग्र्याग्रीयमग्रियम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.58.1.3
अर्थः - श्रेष्ठम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue