अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: बाहुयुद्ध. Page 1

1 बाहुयुद्ध (नपुं)

नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले
क्षत्रियवर्गः 2.8.106.2.2
अर्थः - बाहुयुद्धम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue