अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मञ्जुल. Page 1

1 मञ्जुल (वि)

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.52.2.6
अर्थः - मनोरमम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue