अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.52

सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्
कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्

सुन्दर (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.1.1

रुचिर (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.1.2

चारु (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.1.3

सुषम (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.1.4

साधु (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.1.5

शोभन (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.1.6

कान्त (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.2.1

मनोरम (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.2.2

रुच्य (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.2.3

मनोज्ञ (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.2.4

मञ्जु (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.2.5

मञ्जुल (वि) = मनोरमम्. 3.1.52.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue