अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मण्ड. Page 1

1 मण्ड (पुं)

चञ्चुः पञ्चाङ्गुलो मण्डवर्धमानव्यडम्बकाः
वनौषधिवर्गः 2.4.51.2.3
अर्थः - एरण्डः


2 मण्ड (पुं-नपुं)

भिस्सटा दग्धिका सर्वरसाग्रे मण्डमस्त्रियाम्
वैश्यवर्गः 2.9.49.1.3
अर्थः - सर्वेषाम् रसानामग्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue