अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मतल्लिका. Page 1

1 मतल्लिका (स्त्री)

मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ
कालवर्गः 1.4.27.1.1
अर्थः - प्रशस्तम्
Excellent
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue