अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मनोरम. Page 1

1 मनोरम (वि)

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.52.2.2
अर्थः - मनोरमम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue