अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मात्रा. Page 1

1 मात्रा (स्त्री)

स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.62.1.1
अर्थः - सूक्ष्मम्


2 मात्रा (स्त्री)

त्रिषु क्रूरेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे
नानार्थवर्गः 3.3.178.1.2
अर्थः - अल्पम्


3 मात्रा (स्त्री)

त्रिषु क्रूरेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे
नानार्थवर्गः 3.3.178.1.2
अर्थः - परिमाणः


4 मात्रा (स्त्री)

त्रिषु क्रूरेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे
नानार्थवर्गः 3.3.178.1.2
अर्थः - परिवारः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue