अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मिथुन. Page 1

1 मिथुन (नपुं)

स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगुलं युगम्
सिंहादिवर्गः 2.5.38.2.2
अर्थः - स्त्रीपुरुषयुग्मम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue