अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मिसि. Page 1

1 मिसि (स्त्री)

शालेयः स्याच्छीतशिवश्छत्रा मधुरिका मिसिः
वनौषधिवर्गः 2.4.105.1.5
अर्थः - मधुरिका


2 मिसि (स्त्री)

शतपुष्पा सितच्छत्रातिच्छत्रा मधुरा मिसिः
वनौषधिवर्गः 2.4.152.1.5
अर्थः - शतपुष्पा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue