अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.105

शालेयः स्याच्छीतशिवश्छत्रा मधुरिका मिसिः
मिश्रेयाप्यथ सीहुण्डो वज्रः स्नुक्स्त्री स्नुही गुडा

शालेय (पुं) = मधुरिका. 2.4.105.1.1

शीतशिव (पुं) = मधुरिका. 2.4.105.1.2

छत्रा (स्त्री) = मधुरिका. 2.4.105.1.3

मधुरिका (स्त्री) = मधुरिका. 2.4.105.1.4

मिसि (स्त्री) = मधुरिका. 2.4.105.1.5

मिश्रेय (पुं) = मधुरिका. 2.4.105.2.1

सीहुण्ड (पुं) = सीहुण्डः. 2.4.105.2.2

वज्रद्रु (पुं) = सीहुण्डः. 2.4.105.2.3

स्नुक् (स्त्री) = सीहुण्डः. 2.4.105.2.4

स्नुही (स्त्री) = सीहुण्डः. 2.4.105.2.5

गुडा (स्त्री) = सीहुण्डः. 2.4.105.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue