अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मुण्डिन्. Page 1

1 मुण्डिन् (पुं)

क्षुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितान्तावसायिनः
शूद्रवर्गः 2.10.10.1.2
अर्थः - क्षुरिः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue