अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मृत्यु. Page 1

1 मृत्यु (स्त्री-पुं)

अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.116.2.3
अर्थः - मरणम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue