अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: यान. Page 1

1 यान (नपुं)

सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.2.3
अर्थः - राज्यगुणः


2 यान (नपुं)

सर्वं स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोरणम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.58.1.2
अर्थः - वाहनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue