अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: युग. Page 1

1 युग (नपुं)

स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगुलं युगम्
सिंहादिवर्गः 2.5.38.2.6
अर्थः - युग्मम्


2 युग (नपुं)

यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु
नानार्थवर्गः 3.3.24.2.1
अर्थः - कृतादियुगाः


3 युग (पुं)

यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु
नानार्थवर्गः 3.3.24.2.1
अर्थः - यानाद्यङ्गः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue