अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: रजनी. Page 1

1 रजनी (स्त्री)

विभावरीतमस्विन्यौf रजनीf यामिनीf तमीf /
कालवर्गः 1.4.4.2.3
अर्थः - रात्रिः
night


2 रजनी (स्त्री)

जनी जतूका रजनी जतुकृच्चक्रवर्तिनी
वनौषधिवर्गः 2.4.153.2.3
अर्थः - चक्रवर्तिनी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue