अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: रजस्वला. Page 1

1 रजस्वला (स्त्री)

विप्रश्निका त्वीक्षणिका दैवज्ञाथ रजस्वला
मनुष्यवर्गः 2.6.20.1.4
अर्थः - रजस्वला
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue