अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: राज्याङ्ग. Page 1

1 राज्याङ्ग (नपुं)

राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.1.1
अर्थः - राज्याङ्गाः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue