अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: लाङ्गली. Page 1

1 लाङ्गली (स्त्री)

लाङ्गली शारदी तोयपिप्पली शकुलादनी
वनौषधिवर्गः 2.4.111.1.1
अर्थः - जलपिप्पली


2 लाङ्गली (स्त्री)

तृणराजाह्वयस्तालो नालिकेरस्तु लाङ्गली
वनौषधिवर्गः 2.4.168.2.4
अर्थः - नालिकेरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue