अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: लिङ्ग. Page 1

1 लिङ्ग (नपुं)

लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौर्लिङ्गं चिह्नशेफसोः
नानार्थवर्गः 3.3.25.2.2
अर्थः - चिह्नम्


2 लिङ्ग (नपुं)

लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौर्लिङ्गं चिह्नशेफसोः
नानार्थवर्गः 3.3.25.2.2
अर्थः - पुरुषलिङ्गः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue