अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वराटक. Page 1

1 वराटक (पुं)

संवर्तिका नवदलं बीजकोशो वराटकः
वारिवर्गः 1.10.43.2.4
अर्थः - पद्मबीजः


2 वराटक (पुं)

शुल्बं वराटकं स्त्री तु रज्जुस्त्रिषु वटी गुणः
शूद्रवर्गः 2.10.27.1.2
अर्थः - रज्जुः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue