अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वानप्रस्थ. Page 1

1 वानप्रस्थ (पुं)

वानप्रस्थमधुष्ठीलौ जलजेऽत्र मधूलकः
वनौषधिवर्गः 2.4.28.1.1
अर्थः - मधूकः


2 वानप्रस्थ (पुं)

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टये
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.2.3
अर्थः - वानप्रस्थाश्रमी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue