अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: विजिल. Page 1

1 विजिल (वि)

स्यात्पिच्छिलं तु विजिलं संमृष्टं शोधितं समे
वैश्यवर्गः 2.9.46.1.2
अर्थः - मण्डयुक्तदध्यादिः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue