अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: विशारद. Page 1

1 विशारद (वि)

प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ
नानार्थवर्गः 3.3.95.2.1
अर्थः - विद्वान्


2 विशारद (वि)

प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ
नानार्थवर्गः 3.3.95.2.1
अर्थः - सुप्रगल्भः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue