अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: विश्वकर्मन्. Page 1

1 विश्वकर्मन् (पुं)

क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः
नानार्थवर्गः 3.3.109.1.2
अर्थः - देवशिल्पिः


2 विश्वकर्मन् (पुं)

क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः
नानार्थवर्गः 3.3.109.1.2
अर्थः - सूर्यः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue