अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: विष. Page 1

1 विष (पुं-नपुं)

समौ कञ्चुकनिर्मोकौ क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्
पातालभोगिवर्गः 1.8.9.3.5
अर्थः - विषम्


2 विष (नपुं)

पुम्भावे तत्क्रियायां च पौरुषं विषमप्सु च
नानार्थवर्गः 3.3.224.1.1
अर्थः - जलम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue