अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वीचि. Page 1

1 वीचि (स्त्री-पुं)

भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु
वारिवर्गः 1.10.5.2.4
अर्थः - तरङ्गः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue