अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वीरपाण. Page 1

1 वीरपाण (नपुं)

वीरपानं तु यत्पानं वृत्ते भाविनि वारणे
क्षत्रियवर्गः 2.8.103.1.1
अर्थः - युद्धारम्भे अन्ते वा पानकर्मः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue