अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वृद्धा. Page 1

1 वृद्धा (स्त्री)

वृद्धा पलिक्नी प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धीमती
मनुष्यवर्गः 2.6.12.2.1
अर्थः - पक्वकेशी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue